KQXS Max3D - Cập nhật kết quả xổ số Max 3D nhanh nhất

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 27/05/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 896 253 1tr
Nhất 211 224 982 519 350N
Nhì 476 782 701 210N
173 530 459
Ba 328 324 172 939 100N
298 073 410 133

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 24/05/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 465 479 1tr
Nhất 780 250 206 786 350N
Nhì 362 233 606 210N
552 222 075
Ba 209 706 218 094 100N
500 445 480 018

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 22/05/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 493 691 1tr
Nhất 066 566 928 691 350N
Nhì 096 541 183 210N
645 195 093
Ba 411 564 679 472 100N
579 625 802 469

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 20/05/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 820 749 1tr
Nhất 174 017 235 707 350N
Nhì 785 789 510 210N
930 123 123
Ba 769 743 308 593 100N
675 056 927 346

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 17/05/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 750 193 1tr
Nhất 202 250 007 800 350N
Nhì 499 570 233 210N
548 604 739
Ba 047 966 682 748 100N
494 549 052 659

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 15/05/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 388 887 1tr
Nhất 883 167 854 931 350N
Nhì 510 133 637 210N
876 075 756
Ba 193 683 756 800 100N
682 877 807 163

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 13/05/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 134 952 1tr
Nhất 752 760 202 164 350N
Nhì 722 236 943 210N
895 656 260
Ba 430 510 669 746 100N
607 384 998 972

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 10/05/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 289 278 1tr
Nhất 890 982 099 204 350N
Nhì 613 000 618 210N
763 380 830
Ba 817 484 920 732 100N
842 292 484 733

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 08/05/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 687 453 1tr
Nhất 345 933 468 666 350N
Nhì 446 996 899 210N
426 559 051
Ba 060 616 667 024 100N
615 821 899 790

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 06/05/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 713 446 1tr
Nhất 061 858 288 321 350N
Nhì 167 529 730 210N
305 585 336
Ba 000 096 578 780 100N
367 233 050 943